ضمن پوزش از اختلالات حادث شده اخیر و به میمنت عید سعید غدیر به کلیه مشترکین ADSL شرکت مخابرات استان کرمان به میزان 3G ترافیک رایگان اعطا گردید.

 


اخبار و رویدادها