التزام وتعهد مشترکین دیتا

 

کلیه شرکتهای غیر اپراتور خدمات دیتای استان موظف به رعایت موارد مشروح ذیل میباشند:

1-عدم توزیع ظرفیت یا واگذاری تمام یا بخشی از ظرفیت به غیر وعدم انجام فعالیت مشابه شرکت های اپراتور مخابراتی وفناوری اطلاعات

2-عدم انتقال ترافیک خطوط تلفن شبکه های مخابراتی از بسترهای واگذار شده

3-خودداری از انتقال ترافیک اینترنت از بستر اینترانت

4-درصورت نیاز به استفاده از VPNیا هرگونه رمز نگاری درارتباط ، هماهنگی واخذ مجوز از شرکت مخابرات استان کرمان الزامی میباشد.

شایان ذکر است عدم رعایت کامل موارد فوق منجر به قطع خدمات ودرصورت لزوم پیگیری های حقوقی وقضایی گردیده و همچنین مسئولیت هرگونه تبعات و پیامدهای احتمالی نیز بر عهده خاطی خواهد بود.