آگهي مناقصه شماره 35/08-98(يك مرحله ای)

 آگهي مناقصه شماره 35/08-98(يك مرحله ای)

 شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عمليات كابل كشي  كابل هوایی وكانالي فیبر نوریطرح مسیر مرکزاول سیرجان - بیدخیری را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تامورخه(98/03/28)با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا(0106041717004 )جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بولوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی طبقه  دوم  اداره پشتيباني وتداركات  مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

زمان تحويل پاكات :  مورخه(98/04/17)

زمان بازگشایي پاكات : مورخه(98/04/18)

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :www.Kermantel.irیا www.Tci.ir

شركت مخابرات ايران( منطقه كرمان)

آگهي مناقصه شماره 35/7-98 (يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/7-98 (يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي ای بهسازی سایتهای موبایل منطقه جنوب  استان توابع شهرستانهای سیرجان،کهنوج،جیرفت وبم را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تامورخه (98/03/26)با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا (0106041717004 )جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بولوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و تصویررسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن  هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

 

زمان تحويل پاكات :   مورخه   (98/04/10)

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  (98/04/11)

شماره تماس : 03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي : www.Kermantel.ir   یا www.tci.ir

 

شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

آگهي مناقصه شماره 35/6-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/6-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد بهسازی سایتهای موبایل منطقه شمال استان شامل شهرستانهای کرمان بافت،رفسنجان،شهربابک،بردسیروزرند را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تامورخه(1398/03/26)با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا (0106041717004) جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بولوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

زمان تحويل پاكات :   مورخه   (98/04/10)

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  (98/04/11)

شماره تماس : 03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي : www.Kermantel.ir   یا www.tci.ir

 

آگهي مناقصه شماره 35/05-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/05-98(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عمليات كابل كشي  كابل مسي وكانالي و فیبر نوری اختیارآباد کرمان  را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تائید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تاتاريخ1398/3/01با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم  اداره پشتيباني وتداركات  مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات :  مورخ  1398/03/20

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1398/03/21

شماره تماس :  31228812

شماره نمابر :  31228236

سايت اينترنتي :  www.kermantel.i        و    ww.tci.ir

                    شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

 

 

 

آگهي مناقصه شماره 35/2-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/2-98(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي ایمن سازی سایتهای موبایل منطقه جنوب  استان توابع شهرستانهای سیرجان،کهنوج،جیرفت وبم را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تائید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تاتاريخ1398/02/07با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات :  مورخ  1398/02/23

تاریخ  بازگشائي پاكات : مورخ  1398/02/24

شماره تماس :  -31228812-

شماره نمابر :  31228236

سايت اينترنتي :ww.kermantel.ir و   www.tci.ir