آگهي مناقصه شماره 35/39-96(یک مرحله ای)

  آگهي  مناقصه شماره  35/39-96(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران( منطقه کرمان)در نظردارد پشتيباني وپاسخگويي 2020 را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط که دارای تائید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند میتوانند حداكثر تاتاريخ1396/12/10با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/12/21

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/12/22

شماره تماس :  31228244-31228812-

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )

 

 

 

آگهي مناقصه شماره 35/38-96(یک مرحله ای)

  آگهي  مناقصه شماره  35/38-96(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران( منطقه کرمان)در نظردارد  نگهداري  مراكز كم ظرفيت شهرستان رفسنجان وتوابع را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط که دارای تائید صلاحیت ایمنی ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند و تائیدیه آنها در سایت اداره کار ثبت شده باشدمیتوانند حداكثر تاتاريخ1396/12/03با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/12/14

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/12/15

شماره تماس :  31228244-31228812-

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )

 

آگهي تجديد مناقصه شماره 35/30-96(یک مرحله ای)

آگهي تجديد  مناقصه شماره  35/30-96(یک مرحله ای)

شركت مخابرات ایران(منطقه کرمان)درنظرداردانواع باتری سیلد2ولت شامل 420،600 ، 1000 ،2000،3000آمپرساعت وباتري  سيلد 12 ولت 65 آمپر ساعت  را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید  لذا كليه تولیدکنندگان داخلی که در این زمینه فعالیت دارند وداراي تائيديه از شركت مخابرات ايران مي باشند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/12/03با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/12/14

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/12/15

شماره تماس :  31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت  مخابرات  ایران  ( مخابرات منطقه کرمان )

آگهي تجديد مناقصه شماره 35/33-96(يك مرحله ای)

آگهي  تجديد مناقصه شماره  35/33-96(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد اجراي  عمليات حفاري وكابلكشي  مسي درشهرستان  بم  از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط می توانند حداكثر تاتاريخ1396/12/03با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/12/14

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/12/15

شماره تماس :  -31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                   شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

آگهي مناقصه شماره 96/35/34(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  96/3534(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد اجراي  عمليات  حفاري وكابلكشي  كابل مسي در شهرك  امام علي (ع)زرند از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه در اين زمينه فعاليت دارند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/10/28با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/11/09

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/11/10

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir