آگهي مناقصه شماره 96/35/34(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  96/3534(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد اجراي  عمليات  حفاري وكابلكشي  كابل مسي در شهرك  امام علي (ع)زرند از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه در اين زمينه فعاليت دارند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/10/28با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/11/09

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/11/10

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

آگهي مناقصه شماره 35/33-96(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/33-96(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد اجراي  عمليات  حفاري وكابلكشي فیبر نوری ومسي درشهرستان  بم را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه در اين زمينه فعاليت دارند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/10/28با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/11/09

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/11/10

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.i. و   www.irantelecom.ir

 

اگهي مناقصه شماره 35/32-96(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/32-96(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد اجراي  عمليات  حفاري وكابلكشي فیبر نوری ومسي درشهرستان شهربابك را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه در اين زمينه فعاليت دارند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/10/28با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/11/09

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/11/10

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                   شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

 

آگهي مناقصه شماره 35/30-96(یک مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/30-96(یک مرحله ای)

شركت مخابرات ایران(منطقه کرمان)درنظرداردانواع باتری سیلد2ولت شامل 420،600 ، 1000 ،2000،3000آمپرساعت وباتري  سيلد 12 ولت 65 آمپر ساعت  را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید  لذا كليه تولیدکنندگان داخلی که در این زمینه فعالیت دارند وداراي تائيديه از شركت مخابرات ايران مي باشند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/10/28با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/11/9

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/11/10

شماره تماس :  31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت  مخابرات  ایران  ( مخابرات منطقه کرمان )

آگهي مناقصه شماره 35/31-96(یک مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/31-96(یک مرحله ای)

شركت مخابرات ایران(منطقه کرمان)تعدادي كارت ADPEمربوط بهMINI DSLAM را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید  لذا كليه  اشخاص حقوقي که در این زمینه فعالیت دارند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/10/14  با پرداخت مبلغ  پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/10/25

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/10/26

شماره تماس :  31228224-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت  مخابرات  ایران  ( مخابرات منطقه کرمان )