آگهي مناقصه شماره 35/4-97(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد اجراي عمليات كابلكشي خاكي وكانالي   فيبر نوري در شهرستانهاي جنوب استان را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تائید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند و تائیدیه آنها در سایت اداره کار ثبت شده باشد مي توانند حداكثر تاتاريخ1397/2/20با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1397/2/31

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1397/3/1

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                   شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

آگهي مناقصه شماره 35/3-97(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/3-97(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظرداردساخت فنس جهت 50 ايستگاه BTS به مترا‍ژ تقريبي3000 متر مربع همراه با رنگ آميزي طبق مشخصات همراه اول را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط می توانند حداكثر تاتاريخ1397/2/13با پرداخت مبلغ پانصدهزارريال بشماره حساب سیبا 106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني تداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1397/2/24

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1397/2/25

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                   شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

 

آگهي مناقصه شماره 35/1-97(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/1-97(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد اجراي عمليات كابلكشي ومفصل بندي فيبر نوري مركز شهيد مطهري كرمان (تقويت آبونه ومركزي) را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تائید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند و تائیدیه آنها در سایت اداره کار ثبت شده باشد مي توانند حداكثر تاتاريخ1397/2/13با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1397/2/24

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ1397/2/25

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                   شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

 

آگهي مناقصه شماره 35/39-96(یک مرحله ای)

  آگهي  مناقصه شماره  35/39-96(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران( منطقه کرمان)در نظردارد پشتيباني وپاسخگويي 2020 را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط که دارای تائید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند میتوانند حداكثر تاتاريخ1396/12/10با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/12/21

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/12/22

شماره تماس :  31228244-31228812-

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )

 

 

 

آگهي مناقصه شماره 35/38-96(یک مرحله ای)

  آگهي  مناقصه شماره  35/38-96(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران( منطقه کرمان)در نظردارد  نگهداري  مراكز كم ظرفيت شهرستان رفسنجان وتوابع را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط که دارای تائید صلاحیت ایمنی ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند و تائیدیه آنها در سایت اداره کار ثبت شده باشدمیتوانند حداكثر تاتاريخ1396/12/03با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/12/14

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/12/15

شماره تماس :  31228244-31228812-

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )