آگهي مناقصه شماره 35/13-98(يك مرحله ای)

 

آگهي مناقصه شماره 35/13-98(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عمليات كابل کشی فیبر نوری  خبر بافت را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تاروز پنج شنبه مورخه 1398/05/31با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره 0106041717004 حساب سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه دوم ،اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :   روز  دوشنبه  مورخه   98/06/11

زمان بازگشایي پاكات : روز سه شنبه مورخه 98/06/12

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  .www  یا  wwwTci.ir

 

شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

سهامی عام

آگهی مزایده شماره 35/1-98

                            آگهی مزایده شماره  35/1-98

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )درنظرداردملکی باموقعیت تجاری به مساحت تقریبی 85 متر واقع درکرمان بلوارجمهوری اسلامی ،خیابان شهیدلاری نجفی(بیست متری نادر)راازطریق برگزاری مزایده بصورت استیجاری واگذارنماید.لذاکلیه اشخاص حقوقی یاحقیقی میتوانندحداکثرتامورخه 98/05/19 با واریز مبلغ پانصدهزارریال به شماره حساب سیبا0106041717004 بانک ملی جهت شرکت در مزایده به نشانی کرمان خیابان امام جمعه ،خیابان شهیدنامدارمحمدی شرقی ،طبقه دوم اداره پشتیبانی وتدارکات مراجعه یاازطریق نمابرباارسال تصویردرخواست ورسیدبانکی وجه پرداخت شده ،اقدام به خریداسنادمزایده نمایند.

درضمن هزینه نشرآگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده بوده ونیزباتوجه به اینکه مخابرات درردیاقبول پیشنهادات مختاراست،متقاضی می تواندنوع کسب خود راازطریق شماره تلفن های  ذیل به اطلاع شرکت رسانده وسپس نسبت به خریداقدام نماید.              

    زمان تحویل پاکات :  روزدوشنبه مورخه  98/05/28

   زمان بازگشایی پاکات : چهارشنبه مورخه  98/05/30

  شماره تماس :  03431228812-03431228225

 شماره نمابر :    03431228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  .www  یا   www.Tci.ir

شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

سهامی عام

آگهي مناقصه شماره 35/10-98(یک مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/10-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عمليات شبکه كابل شهر محی آباد را با کابلکشی خاکی کابل مسی ، همراه با  تامین کلیه ملزومات شبکه به استثنایی فیبرنوری از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تاروز یکشنبه مورخه 98/5/13با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره 0106041717004 حساب سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه دوم ،اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :   روز یکشنبه مورخه   98/5/20

زمان بازگشایي پاكات : روز سه شنبه مورخه 98/5/22

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  .www  یا  wwwTci.ir

 

شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

سهامی عام

آگهی مزایده شماره 98-الف شرکت مخابرات ایران

 آگهی مزایده  شماره 98-الف شرکت مخابرات ایران

شرکت مدیریت سامان سازه غدیر به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران در نظر دارد تعدادی از املاک مشروحه ذیل را در مزایده عمومی با شرایط ویژه (به صورت نقد و اقساط و بدون کارمزد) به شرح جدول ذیل به فروش برساند.

 

گروه

ارزش ملک

حصه نقدی

اقساط مابقی ثمن المعامله

در صورت پرداخت نقدی

الف

تا سقف 10 میلیارد ریال

70% قیمت پیشنهادی

اقساط 6 ماهه بصورت مساوی

5% تخفیف

ب

10 میلیارد الی 50 میلیاردریال

60% قیمت پیشنهادی

 

اقساط 6 ماهه بصورت مساوی

5% تخفیف

ج

50 میلیارد الی 100 میلیارد ریال

50% قیمت پیشنهادی

اقساط  6 ماهه بصورت مساوی

7% تخفیف

د

100میلیارد  به بالا

40%قیمت پیشنهادی

اقساط 6 ماهه بصورت مساوی

10% تخفیف

شرایط خرید دو هتل عرضه شده در مزایده (ردیف 1 استان خراسان رضوی و ردیف 6 استان مرکزی) به صورت

50 درصد نقد و 50 درصد اقساط 24 ماهه می باشد

 1-متقاضیان محترم برای خرید اوراق شرکت در مزایده  می توانند از روز شنبه 98/4/15 لغایت 98/5/2 همه روزه حتی ایام تعطیلات از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 19 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 10/000تومان به شماره حساب 3380104073 بانک ملت شعبه میرداماد (به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر) با شناسه واریز 1032051011180  به دفاتر فروش مندرج در جدول مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

2-متقاضیان محترم برای شرکت در مزایده باید چک تضمینی یا فیش واریزی (شماره حساب: 3380104073 بانک ملت شعبه میرداماد (به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر) با شناسه واریز 1032051011180 یا ضمانت نامه معتبر، قابل تمدید غیر مشروط و غیر قابل انتقال به غیر به میزان 10درصد قیمت پایه ملک مورد نظر به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر و با درج شماره مزایده از بانک های کشور اخذ نمایند و با توجه به شرایط مزایده، اسناد مقرر را در پاکت های الف و ب دربسته قرار داده همه روزه تا ساعت 19 مورخ 98/5/6 حتی ایام تعطیل در صندوق پاکات قرار دهند.

3-بازگشایی پاکتهای پیشنهادی استان تهران در محل شرکت و سایر استانها در مراکز استان روز دوشنبه مورخ 98/5/7ساعت 10 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد.

4- پیشنهادهای دریافت شده مربوط به سایر استانها در تهران رأس ساعت 9 روز دوشنبه 98/5/7 در محل برگزاری استان تهران بازگشایی و توسط نمابر به استان مربوطه ارسال خواهد شد.

5- پیشنهادات  فاقد سپرده یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفاتر فروش ارائه می گردد و الزامی می باشد. ضمنا  امضاء پشت و روی فرم تقاضای شرکت در مزایده ضروری است.

6-هزینه محضر (حق الثبت و حق التحریر) به عهده خریدار می باشد.

7- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

8-شرکت در مزایده و اخذ اطلاعات فروش املاک کلیه استانها در تهران امکان پذیر است.

9-شرایط خرید دو هتل عرضه شده در مزایده (ردیف 1 استان خراسان رضوی و ردیف 6 استان مرکزی) به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط 24 ماهه می باشد

10-در خصوص املاک روستایی، اولویت خرید به ترتیب  با 1- هبه کننده یا وراث آنها 2- شورا یا دهیاری روستا 3- نهادهای دولتی روستا مثل خانه بهداشت و ... و 4- اهالی روستا خواهد بود.

11- اخذ اطلاعات از دفتر مزایده و بازدید از املاک لازم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات لازم مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود.

12-یک درصد رقم قیمت پایه هر ردیف به عنوان هزینه مزایده از برندگان دریافت می گردد.

13- در صورت خرید نقدی مقدار درصد تخفیف از حصه قسطی ثمن معامله کسر خواهد شد.(تخفیف شامل باقی مانده اقساط می باشد)

14-اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و مدیران مناطق استانها و کلیه کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه که بعنوان مدیر ارزیابی و همچنین کارمندان رسمی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانکاری و اقربای درجه اول آنها(پدر، مادر، فرزند و همسر) تحت هیچ عنوان حق شرکت در مزایده را ندارند.

 

ردیف

استان

آدرس محل فروش اسناد

شماره تماس

1

تهران

تهران- خیابان شهید مطهری- بین سرافراز و کوه نور- روبروی اداره آموزش و مدیریت بانک ملی- پلاک 223- شرکت مدیریت املاک مخابرات

88462705 (021)-  88468097(021)

88466363(021)-  88462629(021)- 88467188(021)

داخلی های 160- 174- 127- 136- 155

2

آذربایجان شرقی

تبریز-  بلوار 29 بهمن-  اول زعفرانیه- مخابرات منطقه آذربایجان شرقی

33399190(041)

3

آذربایجان غربی

ارومیه- خیابان ارتش- ساختمان مرکزی مخابرات منطقه آذربایجان غربی

31913423(044)

4

اردبیل

اردبیل- خیابان جمهوری اسلامی- میدان مخابرات – مخابرات منطقه اردبیل

 33360020(045)

33363559 (045)

5

البرز

کرج- عظیمیه - بلوار تعاون- خیابان فرهنگ –شهرک اداری- مخابارت منطقه البرز

32575252(026)- 32575232(026)

6

اصفهان

خیابان چهارباغ بالا – ساختمان شماره 2 مخابرات- اتاق 214

36660445(031)

7

چهار محال و بختیاری

شهرکرد- خیابان حافظ شمالی- خیابان یاسر- مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری- طبقه اول- اداره قراردادها و تدارکات

33343020 -038

33331510-038

8

خراسان شمالی

بجنورد- چهارراه مخابرات – مخابرات منطقه خراسان شمالی

 32236555(058)

9

خراسان جنوبی

بیرجند- خیابان پاسداران-میدان جانبازان- مخابرات منطقه خراسان جنوبی

32424000(056)

32431112(056)

10

خراسان رضوی

مشهد- خیابان  امام خمینی- مقابل بیمارستان ثامن الائمه- مخابرات منطقه خراسان رضوی- مدیریت تدارکات- اداره خرید و قراردادها- بلوک6- طبقه 3

38118520 (051)

11

زنجان

زنجان- جاده گاوازنگ- مجتمع ادارات –مخابرات منطقه زنجان- طبقه همکف- اتاق 104

33122135 (024)

09127400993 ( آقای کرمی)

12

سمنان

سمنان- میدان هفت تیر- ساختمان ستادی شرکت مخابرات منطقه سمنان- اداره خریدو قراردادها

31818094 (023)

31818003(023)

13

فارس

شیراز- خیابان قصرالدشت- نبش خیابان ولیعصر- مجتمع مخابراتی منطقه فارس- زیرزمین- واحد بایگانی و فروش اسناد اداره خرید و قراردادها

 36112103(071) آقای قدومی

14

کرمان

کرمان – خیابان امام جمعه- کوچه 15- اداره مخابرات منطقه کرمان

 31228812(034)

09133436680 ( آقای  رحیمی)

15

کرمانشاه

کرمانشاه- ابتدای خیابان مصوری- چهارراه مخابرات- ساختمان مرکزی مخابرات منطقه کرمانشاه- اداره تدارکات

 37295550(083)

16

گلستان

گرگان- خیابان شهرداری-خیابان شهید بهشتی-روبروی دادگستری-  دبیرخانه شرکت مخابرات گرگان

32247003(017)

17

گیلان

رشت- چهارراه گلسار- طبقه سوم- اداره خرید و قراردادها

 32132370 (013)-  32132333(013)

18

لرستان

خرم آباد- بلوار جانبازان (میدان تیر)- ساختمان مرکزی مخابرات منطقه

133305137(066)- 133321004(066)

19

مازندران

بابل- خیابان مدرس- شرکت مخابرات ایران منطقه مازندران

32362241 (011)- 32335009(011)

20

مرکزی

اراک- خیابان دانشگاه- سه راه خانه سازی قنات- خیابان شقایق- ساختمان مرکزی مخابرات منطقه مرکزی

33255100(086)

32113260(086)

21

هرمزگان

بندرعباس- خیابان رسالت جنوبی- خیابان حکمت- ساختمان شماره 1- شرکت مخابرات منطقه هرمزگان- طبقه اول- واحد قراردادها

33308256-076

22

یزد

یزد- میدان امام حسین- اداره مخابرات منطقه یزد

 37333020(035)

37333165(035)

                                                                                                               شرکت مدیریت سامان سازه غدیر

                                                                                                              (مدیریت املاک)     

لیست املاک 

1 کرمان شهرستان بافت - روستای انجرک - خیابان اصلی - نبش جاده انجرک به شصت قیچ - دفتر مخابرات 319/151 90 66 اداری ششدانگ تکبرگی 400,000,000  
2 کرمان شهرستان بردسیر - شهر نگار - خیابان مصطفی خمینی - جنب بخشداری روبروی مدرسه نگارستانی 7425 1581 49 اداری ششدانگ 2,000,000,000 فاقد حصار
3 کرمان رفسنجان بخش راویز روستای رودین دفتر مخابراتی 23/1137 749 66 اداری ششدانگ 980,000,000 فاقد حصار
4 کرمان رفسنجان بخش راویز روستای پورکان دفتر مخابراتی 1/567 450 49 اداری ششدانگ 420,000,000 فاقد حصار
5 کرمان زرند روستای واسط کوچه حجت3 دفتر مخابراتی کد پستی 7768184465 8474/199 956/30 149 اداری ششدانگ 900,000,000  
6 کرمان زرند روستای ده فیاض خیابان امام علی دفتر مخابراتی کد پستی 7769154595 11110/56 210/8 55 اداری ششدانگ تکبرگی 270,000,000  
7 کرمان زرند روستای ختم سربنان دفتر مخابراتی 181/83 1460 35 اداری ششدانگ تکبرگی 450,000,000  
8 کرمان جیرفت بلوار بعثت زمین جنب رستوران ملی 575/6 1477/3 .. تجاری ششدانگ 54,000,000,000  

 

 

 

                           

آگهي مناقصه شماره 35/12-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/12-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد تامین باتری سیلد12ولت 155آمپرساعت را به میزان 404سلول ،از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید لذا كليه تولیدکنندگان داخلی که دراین زمینه فعالیت دارندودارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران میباشندمی توانندحداكثر تامورخه98/04/16با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلاميخيابان امام جمعه،خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسالدرخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه  1398/04/31

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  1398/05/01

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :.irwww.Kermantelیاwww.Tci.ir

                                  شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )