تعرفه مکالمات تلفن ثابت استانی وبین استانی

 

عنوان

سقف تعرفه (ریال)

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت

داخل استانی

45

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت

بین استانی

330

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار

625

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه 

625

  • *محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به بالا به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود.

    *براساس مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات تاریخ اجرا از ۹۵/۵/۱
  • می باشد. .

    مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ .
  • نرخ هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت ازدستگاه تلفن های همگانی کارتی و INبا استفاده از کارتهای اعتباری 

1- نرخ هردقیقه مکالمه تلفن ثابت از تلفنهای همگانی کارتی به ثابت داخل استانی با احتساب مالیات ارزش افزوده 8 %

          مبلغ 16 /32 ریال

 

2- نرخ هردقیقه مکالمه تلفن ثابت از تلفنهای همگانی کارتی IN به ثابت داخل استانی با احتساب مالیات ارزش افزوده 8%

     مبلغ 92 /31 ریال           

 

3- نرخ هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت از تلفنهای همگانی کارتی به ثابت بین استانی با احتساب مالیات ارزش افزوده 8%

     مبلغ 76 /353 ریال           

 

4- نرخ هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت از تلفنهای همگانی کارتی IN به ثابت بین استانی با احتساب مالیات ارزش افزوده 8%

    مبلغ 12 /351 ریال

 

5- نرخ هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت از دستگاه تلفنهای همگانی کارتی به همراه اول و سایر اپراتورها با احتساب مالیات ارزش افزوده 8% مبلغ 670 ریال         

 

6- نرخ هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت از دستگاه تلفنهای همگانی کارتیINبه همراه اول و سایر اپراتورها با احتساب مالیات ارزش افزوده 8% مبلغ 665 ریال