آبونمان ماهیانه تلفن ثابت

 

  شهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، کرج ، اهواز ، شیراز سایر شهرهای مراکز استان سایر شهرها

بخش ها و

روستا ها

آبونمان ماهیانه ثابت (ریال) 3600
3000
2100
1000
آبونمان متغیر بر اساس مبلغ کارکرد ماهیانه خط تلفن ثابت (ریال) کارکرد تا 10،000 ریال  2400  2000  1900  0
کارکرد بیشتر از 10،000 تا 100،000 ریال  5400  5000  3900  0
کارکرد بیشتر از 100،000 ریال  8400  7000  4900  0
 
*حداقل کارکرد هر خط تلفن ثابت در روستاها به صورت ماهانه به میزان 200 دقیقه (درون استانی)
معادل 9000 ریال و برای
سایر مشترکین 330 دقیقه (درون استانی) معادل 14850 ریال تعیین و محاسبه می شود. 
 
* براساس مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 95/3/22 کمیسیون تنظیم مقررات
تاریخ اجرا از 95/5/1 می باشد.