هزینه ثبت نام تلفن ثابت

 

*هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی (هزینه ثبت نام) : 
معادل 2،000،000 ریال، نحوه پرداخت 1،000،000 ریال در زمان ثبت نام و 1،000،000 ریال در اقساط 36 ماهه پس از راه اندازی خط تلفن ثابت