خرید انواع فیبر نوری

آگهي مناقصه شماره 35/31-95(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه کرمان)در نظردارد انواع فیبر نوری مورد نیاز   را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید لذا كليه تولید کنندگان داخلی که در این زمینه فعالیت دارند  می توانند حداكثر تاتاريخ 95/10/11با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه اول اداره پشتیبانی وتدارکات این شرکت  مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ95/10/20

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 95/10/21

شماره تماس : 31228812-31228244-31228224

شماره نمابر : 31228240