اجرای فیبر نوری در شهرستانهای جیرفت ، عنبر آباد ، کهنوج ، منوجان ، فاریاب ، قلعه گنج ،

آگهي مناقصه شماره 35/32-95(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه کرمان)در نظردارد اجرای فیبر نوری در شهرستانهای جیرفت ، عنبر آباد ، کهنوج ، منوجان ، فاریاب ، قلعه گنج ،  را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی می توانند حداكثر تاتاريخ 95/10/11با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه اول اداره پشتیبانی وتدارکات این شرکت  مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ95/10/20

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 95/10/21

شماره تماس : 31228812-31228244-31228224

شماره نمابر : 31228240