فروش املاک مازاد بر نیاز روستایی خود واقع در توابع کهنوج(تجدید)

اگهي  تجدید مزایده شماره 35/7-95(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه کرمان)در نظردارد املاک مازاد بر نیاز روستایی خود را واقع در توابع کهنوج مشتمل بر ملک حسن آباد بخش زهکلوت ، روستای چاه آموزی در شهرستان منوجان ، تاریکماه در شهرستان قلعه گنج ، سرخ قلعه شهرستان قلعه گنج را از طریق برگزاری مزایده بفروش بیرساند لذا كليه متقاضیان می توانند حداكثر تاتاريخ 95/10/23با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه اول واحد قراردادهاي اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ95/11/04

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 95/11/05

شماره تماس : 31228812-31228244-31228224

شماره نمابر : 31228240