حجم اضافه

                                 

بسته ترافیک اضافی ویژه مشتریان قبلی بر مبنای ترافیک بین الملل

"نسبت ترافیک داخلی به ترافیک بین الملل دو برابر است."

ردیف ترافیک  قیمت (تومان)
1 3GB 6,000
2 5GB 9,000
3 10GB 17,000

 

 

 

 

 بسته ترافیک اضافی مصوبه 266 برمبنای ترافیک داخلی

"نسبت ترافیک داخلی به  ترافیک بین الملل  چهار برابر است."

ردیف ترافیک  قیمت (تومان)
1 12GB 6,000
2 20GB 9,500
3 40GB 18,000
4 80GB 35,000
5 200GB 85,000
6 400GB 160,000
7 1200GB 480,000
8 2000GB 700,000