سرویس حجمی

سرویس غیر حجمی سرویس حجمی سرویس نامحدود حجم اضافه جشنواره فروش

                                                               

نام سرویس حجم (گیگا بایت) قیمت ماهانه (ریال)
استاندارد 128K 6G 135،000
استاندارد 256K 8G 200،000
استاندارد 512K 4G 140،000
استاندارد 512K 8G 220،000
استاندارد 1M 6G 190،000
استاندارد 1M 12G 290،000
استاندارد 2M 6G 200،000
استاندارد 2M 12G 300،000
استاندارد 2M 18G 390،000
استاندارد 4M 12G 380،000
استاندارد 4M 18G 470،000
استاندارد 4M 24G 560،000
استاندارد 8M 12G 440،000
استاندارد 8M 18G 530،000
استاندارد 8M 24G 620،000

 

طرح سراسری همسفر - جدول فروش مناطق روستایی (USO)

سرعت

ترافیک

مدت قرارداد

نوع پرداخت

مبلغ قرارداد (تومان)

مبلغ ماهانه (تومان)

هدایا

up to 4Mbps

30G

شش ماه

نقدی

50,000

__

1800دقیقه مکالمه رایگان ثابت درون استانی

up to 4Mbps

90G

یکسال

نقدی

120,000

__

5400دقیقه مکالمه رایگان ثابت درون استانی

 

طرح سراسری همسفر - جدول فروش پس پرداخت مناطق شهری

 

سرعت

ترافیک

مدت قرارداد

نوع پرداخت

مبلغ قرارداد (تومان)

مبلغ ماهانه (تومان)

هدایا

up to 16Mbps

5G

یکسال

اقساطی

__

9,000

ماهانه 150 دقیقه مکالمه رایگان ثابت درون استانی

 

طرح سراسری همسفر - جدول فروش پیش پرداخت مناطق شهری

سرعت

ترافیک

مدت قرارداد

نوع پرداخت

مبلغ قرارداد (تومان)

مبلغ ماهانه (تومان)

هدایا

up to 16Mbps

30G

شش ماه

اقساطی

50,000

__

1800دقیقه مکالمه رایگان ثابت درون استانی

up to 16Mbps

90G

یکسال

اقساطی

120,000

__

5400دقیقه مکالمه رایگان ثابت درون استانی