سرویس نامحدود

سرویس غیر حجمی سرویس حجمی سرویس نامحدود حجم اضافه جشنواره فروش

 

نام سرویس حجم(گیگا بایت)

سرعت

(کیلو بیت بر ثانیه)

قیمت ماهانه (ریال)
اینترنت نامحدود ماهیانه 79 2Mbps 144،5000
اینترنت نامحدود ماهیانه 158 4Mbps 269،0000
اینترنت نامحدود ماهیانه 316 8Mbps 510،0000