جشنواره فروش

 

سرویس غیر حجمی سرویس حجمی سرویس نامحدود حجم اضافه جشنواره فروش

 

 

 

 

جدول فروش پیش پرداخت و پس پرداخت مناطق شهری(به کلیه هزینه های زیر 9% بعنوان عوارض و مالیات افزوده می گردد)

مشخصه سرویس

سرعت

حجم 

مدت قرارداد

 مبلغ (تومان)

روش پرداخت

ویژگیها

کسب و کار 1

128 up to 16Mbps

  ماهیانه 10G

12 ماه

17/000

اقساطی

-         5G  فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس تک کاربره

کسب و کار 2

128 up to 16Mbps

سالیانه  120G

12 ماه

170/000

نقدی

-         5G  فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس تک کاربره

کسب و کار3

128 up to 16Mbps

  ماهیانه 10G

12 ماه

86/000

اقساطی

-         1TB  فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس تک کاربره

کسب و کار4

128 up to 16Mbps

  سالیانه 120G

12 ماه

1/000/000

نقدی

-         1TB  فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس تک کاربره

کسب و کار5

128 up to 16Mbps

  ماهیانه 10G

12 ماه

19/000

اقساطی

-         5G   فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس چهار کاربره

کسب و کار6

128 up to 16Mbps

  سالیانه 120G

12 ماه

190/000

نقدی

-         5G  فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس چهار کاربره

 

 

ليست محصولات شرکت مخابرات ايران منطقه کرمان

درجشنواره فروش ويژه مشتريان متوسط و کوچک تجاری

جدول فروش پیش پرداخت مناطق روستایی (به کلیه هزینه های زیر 9% بعنوان عوارض و مالیات افزوده می گردد)

مشخصه سرویس

سرعت

حجم 

مدت قرارداد

 مبلغ (تومان)

روش پرداخت

ویژگیها

کسب و کار 2 روستایی

128 up to 4Mbps

سالیانه  120G

12 ماه

170/000

نقدی

-         5G  فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس تک کاربره

کسب و کار 4 روستایی

128 up to 4Mbps

  سالیانه 120G

12 ماه

1/000/000

نقدی

-         1TB  فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس تک کاربره

کسب و کار 6 روستایی

128 up to 4Mbps

  سالیانه 120G

12 ماه

190/000

نقدی

-         5G  فضای ذخبره سازی ابری

-         آنتی ویروس چهار کاربره