خرید ،حمل ،نصب وراه اندازی وآزمایش وتحویل ،جمع آوری طرح تغذیه نیروی مراکز مخابراتی

آگهي مناقصه شماره 35/36-95(یک مرحله ای)

شركت مخابرات ایران (مخابرات منطقه کرمان ) در نظرداردخرید ،حمل ،نصب وراه اندازی وآزمایش وتحویل ،جمع آوری طرح تغذیه نیروی مراکز مخابراتی مفتح،مطهری  ، صدوقی کرمان،مراکزکهنوج،شهربابک،بردسیر،جیرفت(مرکزاول)مرکز سوم سیرجان ،امام علی(ع)رفسنجان را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط که دارای تائید صلاحیت و ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی   می باشند و تائید یه آنها در سایت اداره کار ثبت شده باشد می توانند حداكثر تاريخ1395/11/21با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه اول واحد اداره پشتیبانی وتدارکات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1395/11/2

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ1395/12/3

شماره تماس : 31228244-31228812

شماره نمابر : 31228240