خرید فیبر نوری

آگهي مناقصه شماره  35/37-95(یک مرحله ای)

شركت مخابرات  ایران(مدیریت مخابرات منطقه کرمان)درنظرداردانواع فیبر نوری مورد نیاز خود را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید  لذا كليه تولیدکنندگان داخلی که در این زمینه فعالیت دارند می توانند حداكثر تاتاريخ1395/12/05با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی و تدارکات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

 تاریخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1395/12/16

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1395/12/17

شماره تماس :  31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240