فروش ملک مازاد بر نیاز واقع در چهاراه فیروزه

 

آگهي مزایده شماره35/8-95(یک مرحله ای )

شركت مخابرات  ایران (منطقه کرمان)در نظر دارد ملک  مازاد بر نیاز خودرا واقع درکرمان ، چهاراه فیروزه را از طريق برگزاري مزایده به فروش برساند  لذا كليه  متقاضیان می توانند حداكثر تا تاريخ1395/12/14 با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد  مزایده به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي وکارشناسی  بعهده برنده مزایده مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ   1395/12/23

تاريخ بازگشائي پاكات :  1395/12/24

شماره تماس :  -31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240