آگهي مناقصه شماره 35/1-96(یک مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/1-96(یک مرحله ای)

شركت  مخابرات ایران (مخابرات منطقه کرمان ) در نظرداردخرید ،حمل ،نصب وراه اندازی وآزمایش وتحویل ،جمع آوری طرح تغذیه نیروی مراکز مخابراتی ،مفتح ، مطهری وصدوقی 1کرمان ،مراکز کهنوج،شهربابک،بردسیر،جیرفت(مرکز اول)،مرکز سوم سیرجان ، امام علی رفسنجان (ع)  را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط  می باشند می توانند حداكثر تاريخ1396/02/07با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات  مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باan

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/02/18

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ1396/02/19

شماره تماس :  31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240