اطلاعیه در خصوص بدافزار وآسیب پذیری مودمهای adsl

مشتری گرامی با توجه به انتشار بدافزارهای نفوذگر به مودم های خانگی دراسرع وقت نسبت به بروز رسانی FIRMWARE  و تغییرات رمز پیش فرض مودم خود اقدام و برای آموزش موارد فوق به بخش اینترنت خوب در آدرس زیر مراجعه نمایید:

eportal.tci.ir