دومین جلسه ویدئوکنفرانسی عملکرد مالی و فنی مناطق مخابراتی کل کشوربرگزار شد

دومین جلسه ویدئوکنفرانسی عملکرد مالی و فنی مناطق مخابراتی کل کشور روزسه شنبه9خرداد ماه با حضور دکترسرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

دراین جلسه که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد آقای مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان وجمعی ازمدیران،معاونین حضور داشتند.

در ابتدا معاونت راهبرد شرکت مخابرات ایران گزارشی از عملکرد فروردین 96 مناطق مخابراتی کل کشور ارائه و طبق این گزارش مخابرات منطقه کرمان در تحقق دایری تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت در کشور به و همچنین حاشیه سود عملیاتی و هزینه نگهداری و بهره برداری رتبه اول را کسب نمود.

گفتنی است در این جلسه دکتر سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران باتوجه به افزایش یک درصدی سهم بازار دیتا در مخابرات منطقه کرمان از تلاشهای شبانه روزی جناب مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان وهمکاران ایشان قدردانی کرد.دومین جلسه ویدئوکنفرانسی عملکرد مالی و فنی مناطق مخابراتی کل کشور روزسه شنبه9خرداد ماه با حضور دکترسرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد.
دراین جلسه که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد آقای مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان وجمعی ازمدیران،معاونین حضور داشتند.
در ابتدا معاونت راهبرد شرکت مخابرات ایران گزارشی از عملکرد فروردین 96 مناطق مخابراتی کل کشور ارائه و طبق این گزارش مخابرات منطقه کرمان در تحقق دایری تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت در کشور به و همچنین حاشیه سود عملیاتی و هزینه نگهداری و بهره برداری رتبه اول را کسب نمود.
گفتنی است در این جلسه دکتر سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران باتوجه به افزایش یک درصدی سهم بازار دیتا در مخابرات منطقه کرمان از تلاشهای شبانه روزی جناب مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان وهمکاران ایشان قدردانی کرد.دومین جلسه ویدئوکنفرانسی عملکرد مالی و فنی مناطق مخابراتی کل کشور روزسه شنبه9خرداد ماه با حضور دکترسرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد.
دراین جلسه که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد آقای مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان وجمعی ازمدیران،معاونین حضور داشتند.
در ابتدا معاونت راهبرد شرکت مخابرات ایران گزارشی از عملکرد فروردین 96 مناطق مخابراتی کل کشور ارائه و طبق این گزارش مخابرات منطقه کرمان در تحقق دایری تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت در کشور به و همچنین حاشیه سود عملیاتی و هزینه نگهداری و بهره برداری رتبه اول را کسب نمود.
گفتنی است در این جلسه دکتر سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران باتوجه به افزایش یک درصدی سهم بازار دیتا در مخابرات منطقه کرمان از تلاشهای شبانه روزی جناب مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان وهمکاران ایشان قدردانی کرد.