آگه فراخوان تکمیل مجتمع ورزشی 04-96/35

آگهي فراخوان  تکمیل مجتمع ورزشی  

  شماره   35/04-96

شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان )در نظر دارد تکمیل  پروژه مجتمع ورزشی خودواقع در بلوار جمهوری اسلامی ،نرسیده به فرودگاه را بصورت مشاركتي  به اتمام رساند لذا از  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اين زمينه فعاليت مي نمايند دعوت بعمل مي آيد  رزومه كاري خودرا   حداكثر تاتاريخ  1396/04/19  به دبيرخانه  مخابرات منطقه كرمان واقع در خيابان امام جمعه،خيابان شهيد نامدار محمدي شرقي ،طبقه اول اقدام ورسيد دريافت   نمايند

ضمناً هزينه انتشار فراخوان  بعهده برنده فراخوان مي باشد.

شماره تماس :  31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/4/1396