آگهي مناقصه شماره 35/7-96(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/7-96(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد عمليات اجرای فیبر نوری ارتباطي  كرمان، باغين را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی می توانند حداكثر تاتاريخ1396/6/9با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/6/20

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/6/21

شماره تماس :  31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                   شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )