همکاری مخابرات و سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

سمینار آموزشی با موضوع سرویس های مبتنی بر فیبرنوری روز یکشنبه16مهرماه به صورت ویدئوکنفرانسی در سالن ویدئوکنفرانس مخابرات منطقه کرمان برگزار شد گفتنی است در این سمینار که براساس انعقاد تفاهم همکاری بین مخابرات ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسید مقرر شد تهیه،تدوین،طراحی،اجرا کنترل وبازرسی در زمینه خدمات مهندسی و سرویس های مبنی برفیبرنوریFTTX مخابرات منطقه کرمان با نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان انجام شود.شایان ذکر است دراین جلسه ویدئوکنفرانسی معاونین و روسای ادارات مخابرات منطقه کرمان و جمعی از مهندسین سازمان نظام مهندسی کرمان حضور داشتند و به صورت ویدئوکنفرانسی با سرویس های مبتنی بر فیبرنوری FTTXآشنا شدند.