طرح مهرگان مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه توجیهی طرح مهرگان روز دوشنبه17مهرماه درسالن آمفی تئاتر مخابرات منطقه کرمان وبا حضور مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان و مهندس محمدی قوام معاونت تجاری وتعدادی از کارگزاران مراکز روستایی در سطح استان برگزار شد.درابتدای جلسه مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان توضیحاتی در خصوص طرح مهرگان واهداف این طرح که شامل تبلیغات خانه به خانه ودایری در یک روز ارائه کردند ایشان همچنین با تاکید برتوجه بیشتر مخابرات ایران به نیازهای روستائیان خواستار همکاری کارگزاران مراکز روستایی در روستاهای استان شدند.سپس مهندس محمدی قوام معاونت تجاری مخابرات منطقه کرمان وخانم زراسوندرئیس اداره بازاریابی ضمن اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در روستاها پاورپوینتی از طرح مهرگان اهداف و چگونگی ثبت نام از مشتریان مخابرات ارائه کردند.در پایان اداره ارتباطات سیار استان در خصوص ترابردپذیری توسط دفاتر و چگونگی فروش وفعالسازی سیمکارت انارستان ویژه 6-18سال توضیحاتی را مطرح کردند.