برگزاری جلسه ویدئوکنفرانسی شورای مدیران

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه شورای مدیران روز سه شنبه9آبان ماه به صورت ویدئوکنفرانسی در سالن ویدئوکنفرانس مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.در این جلسه مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان به همراه معاونین و مدیران ستادی حضور داشتند.گفتنی است در این جلسه مباحث مربوط به طرحها و پروژه های مخابراتی استانها مطرح و استانها گزارش خود را در خصوص درصد پیشرفت پروژه های مخابراتی ارائه کردند.