آگهي تجديد مناقصه شماره 35/12 -96(یک مرحله ای)

آگهي  تجديد مناقصه شماره 35/13-96(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران( منطقه کرمان)در نظردارد  نگهداري شبكه كابل وهوايي توام با نگهداري تلفن همگاني شهرستان سيرجان  شامل  مراكز نبوت،بهشتي ،علي ابن ابيطالب وتوابع را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط که دارای تائید صلاحیت و ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میباشند و تائیدیه آنها در سایت اداره کار ثبت شده باشدمیتوانند حداكثر تاتاريخ1396/8/25با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/9/06

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/9/07

شماره تماس :  31228244-31228812-

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )