دیداربا خانواده شهدای مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

روز یکشنبه21 آبان ماه ،جمعی از روسای حراست شرکت مخابرات ایران ومهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان ورئیس حراست مخابرات منطقه کرمان وآقای ابوالحسنی مشاور مدیرعامل در امورایثارگران با خانواده شهیدهندوزاده از شهدای مخابرات دیدار و از نزدیک با آنها آشنا وگفتگو کردند.