آگهي مزایده شماره35/2-96(یک مرحله ای )

آگهي مزایده شماره35/2-96(یک مرحله ای )

شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان)در نظر دارد تعداد پنج دستگاه  خودرو سبك ونيمه سنگين  خود  را از طريق برگزاري مزایده به فروش برساند  لذا كليه  متقاضیان می توانند حداكثر تا تاريخ1396/10/07 با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد  مزایده به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي وکارشناسی  بعهده برنده مزایده مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ   1396/10/18

اريخ بازگشائي پاكات : 1396/10/19

شماره تماس :  -31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )