آگهي مناقصه شماره 96/35/34(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  96/3534(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )در نظردارد اجراي  عمليات  حفاري وكابلكشي  كابل مسي در شهرك  امام علي (ع)زرند از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه در اين زمينه فعاليت دارند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/10/28با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/11/09

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/11/10

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir