قهرمانی تیم فوتسال مخابرات شهرستان بم

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

تیم فوتسال اداره مخابرات شهرستان بم در مسابقات جام هفته بسیج ادارات شرق استان مقام اول را بدست آورد.