موفقیت فرزند همکار

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

فرزند همکار روشن دل اداره مخابرات شهرستان شهربابک آقای عباس روشن ضمیر به نام محمد جواد روشن ضمیردر مقطع ابتدایی موفق به حفظ20جزء از قرآن کریم شده است به فرزند همکارمان تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.