جلسه کارگروه تجاری-فنی مخابرات با اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد

 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

در ادامه طرح 50 الماس 96 ، روز دوشنبه 2بهمن ماه مخابرات منطقه کرمان میزبان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان بود.شایان ذکر است در این نشست که با حضور اعضای کارگروه تجاری - فنی مخابرات با سرپرستی معاون تجاری و مشاور مدیرکل آموزش و پرورش در امور IT و مدیر و کارشناسان IT آن اداره کل برگزار شد نیازهای مخابراتی اداره کل آموزش و پرورش بررسی و مواردی مطرح شد گفتنی است در پایان جلسه نیزتفاهم نامه تجمیع خدمات بین طرفین منعقد گردید. در همین راستا مقرر شد بیش از 100 نقطه از نواحی آموزش و پروش در فاز اول و چند هزار مرکز آموزشی و رفاهی و مدرسه در فازهای بعدی در برنامه توسعه خدمات مخابراتی و ارتباطی قرارگیرد.