آگهي تجديد مناقصه شماره 35/30-96(یک مرحله ای)

آگهي تجديد  مناقصه شماره  35/30-96(یک مرحله ای)

شركت مخابرات ایران(منطقه کرمان)درنظرداردانواع باتری سیلد2ولت شامل 420،600 ، 1000 ،2000،3000آمپرساعت وباتري  سيلد 12 ولت 65 آمپر ساعت  را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید  لذا كليه تولیدکنندگان داخلی که در این زمینه فعالیت دارند وداراي تائيديه از شركت مخابرات ايران مي باشند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/12/03با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/12/14

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/12/15

شماره تماس :  31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت  مخابرات  ایران  ( مخابرات منطقه کرمان )