آگهي مناقصه شماره 35/39-96(یک مرحله ای)

  آگهي  مناقصه شماره  35/39-96(یک مرحله ای)

شرکت مخابرات ایران( منطقه کرمان)در نظردارد پشتيباني وپاسخگويي 2020 را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط که دارای تائید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند میتوانند حداكثر تاتاريخ1396/12/10با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/12/21

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/12/22

شماره تماس :  31228244-31228812-

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )