جلسه مشترک مخابرات،اداره کل فناوری ،پست و پست بانک جهت استقبال از میهمانان نوروزی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه آمادگی جهت استقبال از میهمانان نوروزی با حضور مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان ، مهندس الهام ،مدیر کل ارتباطات و فناوری ااطلاعات ومهندس مختاری مدیرکل پست بانک استان  ومهندس اکبری مدیر کل پست استان در محل اداره کل فناوری اطلاعات  استانداری روز سه شنبه22اسفند ماه برگزار شد.