اولین جلسه کمیته مدیریت دانش در سال جدید برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

اولین جلسه کمیته مدیریت دانش روز دوشنبه 20فروردین ماه در سالن ویدئوکنفرانس مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.در این جلسه که با حضورجمعی ازاعضای آن  تشکیل شد مهندس انجم شعاع رئیس و رابط کمیته مدیریت دانش با مخابرات ایران از معرفی تیم 6نفره مهندسین دانش به مخابرات ایران خبرداد و افزود:از تجربیات و دانش همکاران بالای28سال باید مستند تهیه وبه این سرمایه های مخابراتی توجه روزافزونی گردد.

ایشان همچنین از خرید نرم افزاری به نام ویکی(vk )که براساس مدل ارزیابی آمادگیAPO(سازمان بهره وری آسیا)می باشدتوسط شرکت مخبرات ایران خبر داد و گفت:به زودی ارزیابی آمادگی مدیریت دانش در سطح شرکت مخابرات ایران برگزار می گردد در پایان جلسه، اعضا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.