آگهي مناقصه شماره 35/3-97(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/3-97(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظرداردساخت فنس جهت 50 ايستگاه BTS به مترا‍ژ تقريبي3000 متر مربع همراه با رنگ آميزي طبق مشخصات همراه اول را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط می توانند حداكثر تاتاريخ1397/2/13با پرداخت مبلغ پانصدهزارريال بشماره حساب سیبا 106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتيباني تداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1397/2/24

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1397/2/25

شماره تماس :  -31228812-31228244

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                   شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )