برگزاری اولین جلسه کمیته دایری در سال جدید

به گزارش اداره روابط عمومی  مخابرات کرمان:

اولین جلسه کمیته دایری در سال97 روز یکشنبه23اردیبهشت ماه باحضور مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان وجمعی ازمعاونین و مدیران در محل سالن کنفرانس تشکیل شد.گفتنی است این کمیته جایگزین کمیته بودجه خواهد بود و هدف از تشکیل آن سیاست گذاری و نظارت بردایری تلفن ثابت وadsl و حل وفصل مشکلات شهرستانها در حوزه های مختلف می باشد.

شایان ذکر است جلسات این کمیته به دستور مهندس دوست محمدی  یک هفته در میان تشکیل می شود تا به مسائل مربوط به شهرستان کرمان و سایر هفته ها در چهارگروه به مسائل سایرشهرستانها رسیدگی گردد.