جلسه بررسی نیازها و تامین منابع برنامه سال97تشکیل شد

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه بررسی نیازها و تامین منابع برنامه سال 97 روزسه شنبه18اردیبهشت ماه به ریاست مهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان وبا حضور معاونت شبکه،مدیریت تجاری و مالی در محل سالن کنفرانس مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.گفتنی است در این جلسه منابع انسانی،مالی و تجهیزات  مخابراتی موجود بررسی شد و در نهایت نیازها ،منابع و تجهیزات مخابراتی مورد نیاز برای تحقق برنامه های سال جدید مشخص و به مخابرات ایران ارسال گردید.