حضور کارکنان مخابرات منطقه کرمان در سمینار ارگونومی

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

سمینار آموزشی ارگونومی(سلامت محیط کار)با حضور دکتر مداحی،فیزیوتراپ روز دوشنبه31اردیبهشت ماه برگزار شد.در این سمینار آموزشی همکاران با مهمترین بیماری ها و عوامل آسیب ها در کارمندان آشنا شدند.دکتر مداحی همچنین درباره چگونگی کاهش وپیشگیری از آسیب های کارمندی برای حاضرین راهکارهایی را بیان کرد.