تشریح فعالیت ها و برنامه های مخابرات رفسنجان،انار و شهربابک

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه کاری روز دوشنبه24اردیبهشت ماه با حضور مدیرتجاری مخابرات منطقه کرمان وهمکاران حوزه تجاری ادارات مخابرات رفسنجان،انار و شهربابک در محل مرکز آموزش مخابرات شهرستان رفسنجان برگزار شد.در این جلسه برنامه های دایری ودرآمدسال جاری این شهرستانها بررسی و تشریح گردید.