تشریح برنامه هاو فعالیت های تجاری ادارات مخابرات زرند،کوهبنان و راور در سال 97

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه ای روز چهارشنبه9خرداد ماه در محل اداره مخابرات شهرستان زرند برگزار شد.در این جلسه که نمایندگان ادارات مخابرات شهرستانهای زرند،کوهبنان و راور حضور داشتند مهندس محمدی قوام مدیرتجاری مخابرات منطقه کرمان و روسای ادارات آن حوزه گزارشی از برنامه های دایری و درآمدی حوزه تجاری مخابرات ارائه و توضیحاتی در این خصوص بیان کردند و در نهایت شرکت کنندگان در جلسه مشکلات  و ابهامات خود در حوزه تجاری را مطرح و پاسخ و توضیحات لازم را دریافت نمودند.