جلسه ویدئوکنفرانسی شورای مدیران مناطق برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه شورای مدیران مخابرات مناطق  استانها با حضور مهندس صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و اعضای هیئت مدیره روز چهارشنبه17مردادماه به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.گفتنی است در این جلسه که معاونین،مدیران و روسای مخابرات منطقه کرمان حضور داشتندبرنامه ها وکنترل پروژه استانها بررسی گردید.