نرخ مکالمات عراق ویژه اربعین

به منظور رفاه حال زائران گرامی کربلای معلی در ایام اربعین سال جاری تعرفه تماس با شبکه ثابت وسیار کشور

عراق تا تاریخ 97/8/20 به شرح ذیل محاسبه واز تاریخ 97/08/20 طبق جدول پیوست محاسبه می گردد.

 

نام کشور   کد کشور سطح جدید نرخ جدید (ریال)
عراق ثابت 964+ هفتم 7000
سیار هشتم 9000

جدول پیوست