گزارش تصویری برگزاری جلسه ملاقات عمومی مدیر مخابرات منطقه کرمان