سید رهام حسینی

آقای مهندس سید رهام حسینی دارای مدرک لیسانس مدیریت دولتی  ،  مهندسی تکنولوژی برق - قدرت      ارشد مدیریت اجرایی (دفاع بعنوان  مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه  کرمان سکاندار عرصه ارتباطی استان  می باشند.

سمت ها ومسئولیت های دوران خدمت ایشان بشرح ذیل می باشد.

 

 

1- مسئول واحد نگهداری pcmاستان هرمزگان

 (1375/01/01  لغایت  1375/07/04)
 2- رئیس بخش pcmوکابلهای ارتباطی اختصاصی ونظامی استان هرمزگان

(1375/07/04لغایت 1379/09/01)

3- رئیس بخش pcmوکابلهای ارتباطی اختصاصی ونظامی استان هرمزگان

(1379/09/01 لغایت 1382/09/01)

4- رئیس اداره شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان

(1382/09/01 لغایت 1385/11/26)

5- معاونت توسعه ومهندسی استان هرمزگان (1385/11/26لغایت 1392/06/30)

6- عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان چهلرمحال بختیاری

1392/06/30 لغایت 1392/12/01)

7- سرپرست شرکت مخابرات استان چهار محال بختیاری

(1392/12/01 لغایت 1392/12/18)

8- رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات استان چهارمحال بختیاری (1392/12/18لغایت 1394/04/20)
9- عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان هرمزگان (1394/04/10 لغایت 1396/7/10)
10- رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات استان هرمزگان (1394/04/20 لغایت 1396/7/10)
11-عضو هیئت مدیره شرکت سامان سپهر کیش (مرکز آموزش مخابرات ) (1394/11/17لغایت تاکنون )
12- مدیر مخابرات منطقه هرمزگان     (1396/07/10لغایت 1396/7/10)
13- مشاور مدیر عامل مخابرات ایران (1396/07/10لغایت تاکنون)

 

14- مدیر اجرایی پروژه نوکیا poTNو مشاور مدیر عامل

(1396/07/10لغایت تاکنون)