گزارش تصویری بازدیدعضو هیات مدیره ومعاونت مالی وپشتیبانی مخابرات ایران از مخابرات کرمان

 

حضور  آقای مهندس یافتیان عضو محترم هیات مدیره و آقای مهندس راسخ معاونت محترم مالی وپشتیبانی شرکت مخابرات ایران در مخابرات منطقه کرمان