مدیر مخابرات منطقه کرمان میهمان خانواده شهداء

 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

سه شنبه شب  مورخ 13 آذر ماه  ، مهندس حسینی  مدیرمخابرات منطقه کرمان وجمعی از مدیران روسای مخابرات منطقه کرمان و آقای ابوالحسنی مشاور مدیر در امورایثارگران با خانواده شهید والامقام هندوزاده وخانواده شهید والامقام قطبی نژاد از شهدای مخابرات دیدار و از نزدیک با آنها آشنا وگفتگو کردند.