گزارش تصویری گرامیداشت مراسم سالگرد 9 دی ماه

گزارش تصویری حضور مدیر مخابرات منطقه کرمان وجمعی از همکاران درمراسم گرامیداشت سالگرد  9 دی ماه