ملاقات عمومی مدیر مخابرات منطقه کرمان

ملاقات هفتگی مهندس سید رهام حسینی مدیر  مخابرات منطقه کرمان روز دوشنبه برگزار شد.در این دیدار عمومی تعدادی از کارکنان،بازنشستگان،پیمانکاران و مردم به صورت انفرادی با ایشان دیدار کردند.گفتنی است مهند س حسینی در این دیداربه مشکلات و خواسته های اداری،رفاهی و مطالبات آنان پاسخ داد.