آگهي فراخوان شماره35/1-97

آگهي فراخوان  شماره35/1-97

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )در نظر دارد مجموعه ورزشی (سرو)خودواقع در بلوار جمهوری اسلامی مشتمل بر استخر –سالن ورزشی –رستوران وتالار را با مشارکت پیمانکار به اتمام برساند از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی علاقمند که   که در این زمینه تخصص،تجربه،حسن سابقه اجرایی ،سرمایه مالی وامکانات میباشند دعوت بعمل  می آورد لذا نامبردگان می توانند تا مورخه1397/11/01نسبت به تحویل رزومه کاری خود به این شرکت واقع در کرمان ،خیابان امام جمعه ،خیابان شهید نامدار محمدی شرقی طبقه دوم واحد دبیرخانه تحویل ورسیددریافت نمایند ضمناً در صورت هرگونه سوال یا ابهام با  اداره پشتیبانی وتدارکات  هماهنگی نمایند 

شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 

ضمناً هزینه چاپ آگهی فراخوان برعهده برنده می باشد

شماره تماس :  31228244-31228235

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :www.kermantel.ir       

              شركت سهامي  مخابرات  ايران  (منطقه كرمان  )